Az „Eötvös József ” Cigány – Magyar – Pedagógiai Társaság 27 éves

írta froztech

Idén a 27-dik évébe lép az 1986 májusá-
ban a Kísérletvezetők Országos Konferen-
ciáján, Mezőberényben alapított budapesti
székhelyű „Eötvös József ” Cigány – Ma-
gyar Pedagógiai Társaság országos ható-
körű, nemzetiségi, közhasznú társadalmi
szervezet. Tevékenységét Eötvös József
munkásságának, nemzetről, kisebbségről
vallott nézeteinek ismeretében folytatja.
Munkája során aktívákra, hazai és határon-
túli tagozataira támaszkodik. Célja, hogy
elismertesse a cigány etnikum és a magyar
nemzet kulturális értékeit, bemutassa és az
utókor számára archiválja. Folyamatosan,
és a jövőben is együttműködésre törekszik
fővárosi és országos szervekkel, intézmé-
nyekkel, a helyi társadalom többségi és
kisebbségi szervezeteivel, önkormányza-
taival. A Társaság feladata – a magyar és
cigány identitású tagjainak közös tevékeny-
sége által – a kisebbségi értékek pedagógiai
feldolgozása, az intézményes közvetítés
lehetőségeinek bővítése. A cigány kultúra
és művészetek témakörében rendezvény-
sorozat, művészeti táborok, tehetségkuta-
tás- és gondozás, szaktanácsadás, képzés,
kutatás folytatása. A többség és a kisebbség
viszonyát meghatározó törvény-előkészítés
során vélemények, javaslatok kidolgozása.
A képviselők munkájának segítése, kiemel-
ten a helyi közigazgatási és a nemzetiségi
önkormányzatok számára: lakossági és
szakmai fórumokkal, közéleti képzésekkel.
A Társaság fő tevékenysége a peda-
gógusok továbbképzése, óvónők, tanítók,
tanárok részére egyéni és csoportos szakta-nácsadás. A szervezet tagjai: pedagógusok,
közművelődési szakemberek, tudósok, mű-
vészek, szülők, és a cigány értelmiség tagjai,
akik a cigányság legégetőbb problémáival
foglalkoznak, a különböző rétegek iskolai
motivációjától – az egész életen áttartó ta-
nulásig. Az óvoda, iskola, média, színház
területén a személyi feltételek bővítéséhez
– a tehetséggondozás, képzés, továbbkép-
zés megteremtéséért dolgoznak. Diák és
ifj úsági táborok szervezése, lebonyolítása,
melyekből első volt az 1990. szeptember
1-12. között megrendezett Európai Kisebb-
ségi Tábor, ahol 120 gyermek tanulással
– művelődéssel egybekötött üdültetését
szervezte meg. Helyi, megyei és országos ta-
nulmányi versenyek lebonyolítása – mely-
ből kiemelkedő eredménnyel zárult „Az
én hazám az én családom” című Országos
Gyermekrajz Verseny. A Társaság 1987-től
Cigány Alkotók Művészek c. portré és do-
kumentumfi lmeket, TV sorozatot forgat
olyan alkotókkal, akiknek munkássága,
személyisége példaértékkel bír a saját és a
többség közösségei felé. A sorozatban sze-
repelnek zenészek, képzőművészek, tánc-
művészek, írók és költők egyaránt.A fő tevékenységek mellett a Társaság a
média számára szakembereket képez, akik
felelősséggel, mélységében felvállalhatják a
cigány kisebbség bemutatását az újságok-
ban, a televíziók különböző csatornáin és a
rádiókban. Cél volt továbbá, hogy a több-
ségi műsorokban szerkesztőként, operatőr-ként, vágóként jelenjenek meg a kiképzett
fi atalok. A Társaság vezetése a speciális
képzésekre, mindig a média legjobb szak-
tekintélyeit kérte fel előadónak. A gyakor-
lat mellett, az elméleti anyagot az egyete-
mek tanárai, előadói adták át, Vagyóczky
Tibor és Rák József operatőrök a Színház
és Filmművészeti Egyetem docensei, Dr.
Szabó József PhD a Debreceni Egyetem
adjunktusa, Czeilik Mária vágó- egyetemi
oktató, Kozma Károly igazságügyi fi lm- és
videószakértő, Féjja Sándor fi lmesztéta, Al-
mási Tamás és Duló Károly fi lmrendező.
A program 1992-ben a Magyar Televízióval
közös képzéssel kezdődött a Pécsi Körzeti
Stúdióban, Békés Sándor stúdióvezető és
Szondi Imre vezetőoperatőr irányításával.
1993-ban a Társaság és az OPAKFI közös
akkreditált képzésén Budapesten vettek
részt a fi atalok. 1994-ben szintén közös
szervezésben felsőfokú videóműsor-gyártó
szakképesítést szereztek, amelynek gyakor-
lati helyszíne az Újpesti Óceán Televízió
volt. A végzettek közül többen a fi lmes –
televíziós pályán maradtak, bekapcsolód-
tak helyi és országos televíziók stábjaiba,
többen főiskolára, egyetemre kerültek és
más területen tanultak tovább, mint pél-
dául Kóczé Angéla szociológus, az Európai
Parlament szakértője, Solymosi Imre szo-
ciálpolitikus a Magyarországi Cigányokért
Közalapítvány elnöke, Farkas László pedig
az Oktatási és Kulturális Minisztérium refe-
rense lett. A fi lmes – TV-s pályán maradók
közül Horváth Kálmán a Duna Televízió
bemondója volt, Kovács János pedig az
MTV Cigány Magazinjának szerkesztője.
A végzettek közül többen kerültek helyi ká-
beltévé csatornákhoz. Danyi András egy
németországi fi lmfesztiválon kapott díjat
újszerű zenés klipp feldolgozásáért, Mol-
nár István Gábor, pedig a 2001-es Miskolci
Filmfesztiválon kapott díjat cigányokról
szóló fi lmetűd operatőri munkájára.A különböző etnikumú fi atal fi lmesek ré-
szére a Társaság 1996-tól minden évben
megszervezi a szakmai továbbképzést:
Országos Roma Filmakadémia néven.
Helyszíne a festői környezetben található
Balatonzamárdi, Művész Üdülő. Az Aka-
démia társszervezője a Művész Szakszerve-
zetek Szövetsége és a Filmalkalmazottak és
Filmművészek Szakszervezete. A tovább-
képzés szakmai vezetője Dr. Duló Károly
fi lmrendező, évről évre más előadókkal,
szaktekintélyekkel lepi meg a hallgatókat,
például Sándor Pál fi lmrendező, Sára Sán-
dor operatőr, vagy a nemrégiben Kossuth-
díjjal jutalmazott dokumentumfi lmes, Al-
mási Tamás. A cigány kultúra és művészet
témakörben meghívott vendégek voltak:
Csemer Géza író-rendező, D. Magyari Imre
irodalomtörténész, Kerékgyártó István
művészettörténész, Jónás Judit színmű-
vész, Kovács József Hontalan költő, Fátyol
Tivadar zeneszerző, Horváth Jenő zenepe-
dagógus, Szecső Kovács Zoltán táncművész
is. Társaságunk a Cigány Színház megala-
pítását elősegítendő, színész- szinkronszí-
nész képzést indított 1995-ben. Az országos
beiskolázású, bentlakásos képzésre 260-fő
jelentkezett, közülük a felvételi bizottság
25-főt választott ki a térítésmentes kur-
zusra. A diákok közt volt a később a Ki mit tud?-ra készülő Horváth Kálmán, Csonka
Szilvia, aki jelenleg a Vígszínház szín-
művésznője, Viszt Tünde a Dal-Via-Dal
Nemzetközi Énekverseny első helyezettje,
és még többen az azóta befutott színészek
közül. A tanárok között volt: Csemer Géza
író-rendező, Jónás Judit, Hollai Kálmán,
Nyári Oszkár színművészek valamint Szak-
csi Lakatos Béla zongorista, Vinczéné Bíró
Etelka, Stollár Katalin beszédtanárok. A Magyar Televízióval közös képzést in-
dított 1996-ban: TV bemondó- műsorve-
zető- riporter munkakörökre, amelyekben
a szakmai tantárgyak mellett a Cigány
Kultúra és Művészeti Ismeretek is beke-
rült a tananyagba. A képzés tanárai voltak:
Cserhalmi Imre újságíró, Berki Zsuzsanna
szerkesztő-bemondó, Detre Anna Mária
színművész, Kertész Zsuzsa és Mohai
Gábor bemondók. 2007-ben a Társaság a
Filmalkalmazottak és Filmművészek Szak-
szervezetével és az OPAKFI-val: Komplex
Mozgóképes Szakember Képzést tartott,
ahol tizenhárom fi atal kapott szakmai vég-
zettséget, közülük ketten a HSC, Magyar
Operatőrök Társasága által tartott speciális
fi lmes képzésén is részt vehettek. 2001-ben
a Közéleti Képzést a Társaság abból a cél-
ból indította, hogy újszerű ismeretekkel
lássa el az országban működő kisebbségi-
és települési önkormányzati képviselőket.
A kommunikációs tréning kiegészült a kü-lönböző minisztériumok szakreferenseinek
előadásaival és a cigány kultúrát és művé-
szetet bemutató rendezvénysorozattal. Társaságunk 2005-ben, 2006-ban és 2007-
ben „Cigány Művészek Mesterek” című
A3-as, színes falinaptárt jelentetett meg,
amelynek olajfestmény illusztrációit Pintér
Sándor festőművész készítette. Az Újpesti
Roma Kisebbségi Önkormányzattal közös
rendezvénysorozatot indított, amelyen be-
mutatta: író-olvasó találkozókon: Kalányos
Mónika, Kovács József Hontalan, Balogh
Attila költőket, Orsós Jakab és Lakatos
Menyhért írókat, koncerteket adtak: Szak-
csi Lakatos Béla Kossuth-díjas zongorista,
Kathy Horváth Lajos hegedűművész, Puka
Károly és Fátyol Tivadar prímások. Film-
vetítésen: André Shvarc: A lét peremén
c. fi lmjével ismerkedhettek meg a nézők. Képzőművészeti kiállításokon: többek kö-
zött Szentandrássy István, Váradi Gábor,
Pintér Sándor, Bada Márta és Turó Zoltán festőművészek mutatkoztak be. A Társaság
megszervezte a Budapesti Tanítóképzőben
és a MOM Kultúrházban Rácz Aladár Kos-
suth-díjas cimbalomművész emlékestjét.
Minden évben megemlékezik Orsós Jakab
író-fafaragóról és Péli Tamás festőművész-
ről – akik mindketten a Társaság alapító
tagjai voltak.
A Magyar Parlamentben 2004-ben Péli
Tamás halálának 10-edik évfordulójára
megszervezte a fi atalon, tragikusan elhunyt
festőművész emléknapját, amelyen a ven-
dégek száma elérte az ezer főt. Az Újpesti
Roma Önkormányzattal közösen kutatást
indítottunk, Az újpesti cigányság története
címmel. A több évig tartó gyűjtőmunka eredményeképp több ezer archív fényké-
pet és dokumentumot, több száz levéltári
iratot, újságcikket – a lakosság köréből több
száz családinterjút gyűjtött és kutatott fel,
amelynek anyagából készül: Régi Újpest ci-
gányai című albummonográfi a. A kutatás
munkatervét és elkészült anyagait neves
tudósok, szociológusok véleményezték,
és mint példaértékű gyűjtést jellemez-
ték. Ebből a munkából kiindulva KADI
PHUV SI MURO THEM – EZ A FÖLD
A HAZÁM címmel cigány helytörténeti
mozgalmat indított a Társaság, amely felhí-
vásra jelenleg országosan tizenhat település
jelentkezett be. A Eötvös Társaság videó
és fényképarchívumában több száz fi lm és
több ezer fényképfelvétel található. Külön
anyag a magyarországi cigány muzsikusok
gyűjteménye, amely jelenleg a legnagyobb
ilyen tematikájú archívum. A zenészek
archív képeinek gyűjtését a Kossuth Díjas
prímás, Boross Lajos is támogatja. Az „Eötvös József ” Cigány – Magyar Pe-
dagógiai Társaság 2006-ban megjelentette
20 éves munkásságának évkönyvét, amely-
ben a Társaság alapításától 2006-ig mutatja
be tevékenységét. Társaságunk székhelye
alapításától Újpesten található. Az azóta
lebontott Dalos Ida Művelődési Házban,
1990-ben megrendezte a Kárpát-meden-
cei Tehetségkutató Versenyt, amelyen több száz fi atal mérhette össze tudását a
dal, ének, tánc, zene, próza, vers egyéni és
csoportos kategóriákban. A zsűri tagjai vol-
tak: Péli Tamás festőművész, Orsós Jakab
író, Choli Daróczi József költő, D. Magyari
Imre irodalomtörténész és Rácz Gyöngyi a
Társaság elnöke. A VII. Nevelésügyi Kongresszust szervezte
2008-ban a Magyar Pedagógiai Társaság-
gal karöltve. Kulturális – művészeti prog-
ramjához kapcsolódott a „Közös Jövőnk”
c. gyermek képzőművészeti kiállítás és a
Szecső Kovács Zoltán vezette folklór együt-
tes, Csemer Géza író új könyveit dedikálta.
A Művészetek Palotájában a Példaképekről
készített fi lmsorozatot is vetítették.
A Nádor Teremben Az Eötvös Társa-
ság 25 éves c. Napút kiadvány ünnepélyes
bemutatásán az Oktatásért Felelős Állam-
titkárság elismerése:”a jövőben is legyen
képes a magyar cigányság oktatásügyéért
helytállni, és olyan tevékenységet folytas-
son, melynek eredménye megsokszorozza
a cigány származású magyar állampolgá-
rok műveltségét, amely egyúttal megerősíti
szerepüket a munkaerőpiacon is.” A VM
vidékfejlesztési-foglalkoztatási program-
jában ezért dolgoztunk.
A cigányság társadalmi integrációjának
szolgálata- Sorskérdések c. országos, me-
gyei / fővárosi, helyi párbeszéd sorozatot
kiegészítettük könyv, fi lm és fotó bemu-
tatóval. Az utolsó két évben a törvénykezési munka
felgyorsult, így megsokszorozódott a Tár-
saság szakmai és társadalmi egyeztetési
feladata: Nemzeti Társadalmi Felzárkózási
és Roma Stratégia, Nemzetiségi, – Közneve- lési, – Szakképzési,- Felsőoktatási,- Új Civil
törvény. Történelmi változás, hogy a cigány-
ság nemzetiségi rangra emelkedett, ami re-
ményt jelent a feladatok intézményesítésé-
hez. A cigányság művészete része a magyar
és az egyetemes művészetnek, esélyegyen-
lőségük megteremtése az egész társadalom
kultúrájára, a közös jövő építésére. kedvező
hatást gyakorolhat. Az oktatási – művelő-
dési folyamatban, akkor léphetünk előre,
ha a két terület nem válik el olymódon is,
hogy a köznevelésből, kizárjuk az identitást,
kultúrát, nyelvet legautentikusabban köz-
vetítő cigányokat és csak a közművelődés
szinterein számítunk tevékenységükre.
A kultúra integrálása minden intéz-
ménytípusban feladat. Javaslataink az intéz-
ményesítéshez: a tehetségkutatás-gondozás terén világhírű Rajkó Művészegyüttes (ma
Talentum) felsőfokú intézménnyé szer-
vezhető: Farkas Gyula Irodalmi és Művé-
szeti Főiskola néven. Fő feladata volna az
elitképzés és az országos szaktanácsadás.
A megyei/fővárosi pedagógiai intézetek
átszervezése során szükséges főállású ci-
gány témafelelősök (szakreferensek) be-
állítása. A pedagógus továbbképzés terén
égető igény a cigányság kultúrájáról, tör-
ténelméről, életmódjáról, életviteléről, er-
kölcséről szerteágazó és rendszerbe foglalt
ismereteket adni, ezért indítottuk a Szent
István Egyetemmel a cigány népismeret
másoddiplomát adó szakot. Az Egyetem
digitalizálja dokumentumainkat, hogy
kutathatóvá, közkinccsé váljon. A közélet
erkölcsi és szakmai megújítása érdekében
közéleti-közösségfejlesztő és önkénteseket
felkészítő kurzusunk, a nyári szünetben
nyelvi felkészítőnk volt. A Rácz Aladár Al-
kotóház és Péli Tamás Művésztelep szakmai
tervét elkészítettük az Emberi Erőforrások
Minisztériumával egyeztettük.
Újpest Eötvös Tanodája c. cigány kultú-
rát integráló nevelés és tantárgyi fejlesztés
c. TÁMOP és a Roma fi atalok integráló
környezetben komplex kommunikációs te-
hetséggondozása, az értékalapú társadalmi
mobilitás érdekében NTP programunkat
beadtuk. Nemzetiségi kulturális témában pályázataink: A cigány néphez kötődő
foglalkozások: A szegkovácsok c. kötet ki-
adása, Országos Helytörténeti Konferencia
és Régi Újpest cigányai c. kiállítás.
A média rendszeresen tudósított tevé-
kenységünkről.
Az Eötvös Társaság vezetőségéből és
tagságából többek kaptak állami elisme-
rést.
2000-ben a Magyar Kultúra Napján,
Vinczéné Bíró Etelka beszéd és kommuni-
kációs szakember és Keresztúri Ferencné
a Magyar Pedagógiai Társaság közokta-
tási szakértője: Kiss Árpád- díjat kapott,
Lencsés Tamásné szaktanácsadó Arany
Katedra – díjat, Kiefer Károly a csapi Ál-
talános Iskola és Diákotthon igazgatója
Tessedik Sámuel-díjat vett át.
2007-ben Kerékgyártó István mű-
vészettörténész a Tállyai Közép-európai
Művésztelep és Szabadegyetem vezetője,
Apáczai Csere János – díjat kapott. Varga
Istvánné a farkaslyuki Óvoda vezetője
és Tóth Józsefné kiemelkedő pedagógiai
munkájáért: Brunszvik Teréz-díjat vett át.
2010-ben a Magyar Kultúra Napján, Né-
meth László-Díjban részesült Giczy Béla
tanár a Bródy Oktatási Központ igazgatója,
az Újpesti Cigány Nemzetiségi Önkormány-
zat elnök-helyettese. Kiemelkedő hatású
oktatási, nevelési munkáért és kiemelkedő tudományos tevékenységéért Apácai Csere
János-Díjban részesült Dr. Duló Károly
fi lmrendező, a Filmművészek és Filmalkal-
mazottak Szakszervezete elnök Budapest. 2012-ben a gyermekek harmonikus
személyiségformálásában kiemelkedő
munkáért Német László – díjat: Gáborné
Kolmont Rita tanár- igazgató Farkaslyuk, aki egy olyan iskolát vezet, ahol a tanulók
90 % – a cigány. A 3000-es településen 50
bányász családfő várja a bánya újranyitá-
sát. Itt is szeretnénk a családi gazdaságot
kiépíteni, Apácai Csere János – díjat: Nagy
Pál egyetemi oktató – kutató a SZIE Romo-
lógiai Gyűjteményének vezetője Gödöllő.
Kimagasló művészi munka elismeréséért
Csokonai Vitéz Mihály Alkotói Díjban ré-
szesült: Váradi Gábor festőművész, Ózd. 2011-ben: A cigányság kulturális fel-
emelkedéséért dolgozó tagjaink közül az
utóbbi években többeket javasoltunk ál-
lami kitüntetésre. Augusztus 20-án kapott
díjat: Bányiszki Istvánné közművelődési
főtanácsos, Társaságunk BAZ megyei tago-
zatvezetője Wlassics Gyula- díj ban része-
sült. Szuhay Péter muzeológus a Néprajzi
Múzeum cigány gyűjteményének vezetője,
a muzeális intézmények társadalmi beágya-
zottsága és társadalmi hasznosítása terén
meghatározó eredményéért Móra Ferenc-
díjat vette át.
2010-ben Kisebbségek Napja, Magyar
Parlament: Kisebbségekért Díjat vett át:
Reményteljes Ember Alapítvány – Csonka
József missziós lelkész, a Pécsi Cigány Kul-
turális és Közművelődési Egyesület Dr.
Kosztics István elnök.
2009-ben: Pedagógus Napon: esély-
teremtő pedagógiai munkájáért Teleki
Blanka-Díjat vett át: Nemesné Leiti Mag-
dolna a Kékmadár Gyermekotthon szak-
értője Nagybajom, Somody Sándorné pe-
dagógiai tanácsadó Mátraverebély, Szabó
Károlyné igazgató Vasvári Pál Általános
Iskola Tiszavasvári, Végh Mihályné peda-
gógiai tanácsadó Sarud.
2010-ben: Pedagógus Napon: esély-
teremtő pedagógiai munkájáért Teleki
Blanka-Díjat vett át: Csonkáné Lakatos
Klára cigány nemzetiségi óvoda vezető
Hosszúpályi, Ducsai Tiborné drámape-
dagógus Tiszalúc, Erdős Istvánné pszi-
chológus Salgótarján, Fogarasiné Kiss
Zsuzsanna óvónő Bp, Hegyi Ildikó ELTE
nyelvész Bp, Dr. Hering Andrásné vezető
óvónő Bp, Kocska Ágnes tanár ÁMK igaz-
gató Ózd, Kovács Ilona fejlesztő-pedagó-
gus Újpest, Kurják Jánosné óvónő Pécs,
Lencsés Tamásné szaktanácsadó Dömös,
Nagy Ferenc tanár Mezőberény, Nyári
László tanár Kapuvár, Solymosi Imréné
tanító Nyékládháza, Somody Beáta mű- vészeti vezető Lakatos Menyhért ÁMK Bp,
Tibol Veronika zenepedagógus Nagyba-
jom, Malik Andrásné tanár ÁMK igazgató
Sarud, Prosek Gyuláné pedagógiai szakta-
nácsadó Ózd.
2011-ben Pedagógus Napon: esélyte-
remtő pedagógiai munkájáért Teleki Blanka-
Díjat vett át: Puskáné Murányi Gabriella
óvodavezető Alkotmány úti Óvoda Ózd,
Szabó Józsefné Tóth Ágnes igazgató Apá-
czai Általános Iskola és Óvoda Ózd. 2009. január 7-én javaslatunkra az OKM
miniszterétől Kovács József Hontalan
költő-író Solt Ottília-díjat vett át. A Raoul Wallenberg – Díjat évről-évre olyan
személyek kaphatják meg, akik küzdenek a
magyar társadalomban sajnálatos módon
a mai napig létező társadalmi igazságta-
lanságok ellen, amelyek megkülönböztetik
az egyik embert a másiktól. Munkájukkal,
önzetlenül az elesett emberek megsegítésén
dolgoznak függetlenül attól, hogy milyen
társadalmi csoportba tartoznak. A bizott-
ság a Díj adományozásával etikai mércét és
példát kíván állítani a magyar társadalmi-
és politikai közélet elé. Így ismerik el, azon
személyek áldozatos munkáját, emberi, kö-
zösségi magatartását, akik tevékenységük-
kel, életútjukkal példaként szolgálhatnak.
A Magyarországon hátrányos helyzetben
élők, diszkriminációban részesülők érde- kében, az emberi és állampolgári jogok
érvényesítésében tevékenyen részt vesznek.
2010-ben Raoul Wallenberg – Díjban
részesült: Tóth Józsefné Pécs, a Társaság
Baranya-megyei Tagozatának vezetője, fél-
évszázados pedagógiai munkássága alatt
a gyermekek fejlesztésének új formáit és
eszközeit valósította meg. Nemcsak az
óvodás korosztállyal, hanem az iskolásko-
rúak nevelési problémáival is foglalkozott,
napközis klubokat, táborokat, szakköröket
szervezett. Gyermekeken, családokon való
segítését sosem az öncélúság vezérelte, ki- 19. Csóka János Pál az Újpesti Cigány Nemzeti-
ségi Önkormányzat elnöke átveszi a Raoul Wal-
váló empátiás és kommunikációs készségét lenberg-díjat, Budapest 2013.
a rászorulóknál és a hivatalos szerveknél
egyaránt remekül hasznosította. Publiká-
cióiban, írásaiban, könyveiben az óvodai
gyakorlat mellett remekül szemlélteti a
kisgyermekek törékeny világát.
2010-ben Raoul Wallenberg – Díjban
részesült: Dr. Rozner László az Újpesti
Zsidó Hitközség elöljárója, a helyi cigány
nemzetiségi önkormányzat jogtanácsosa.
Számos, a népjóléti rendszerekből már „ki-
esett“ családot sikerült személyes közben-
járására – a lehetőségek összekapcsolásá-
val – megmentenije az utcára kerüléstől, a
teljes ellehetetlenüléstől. Társaságunk húsz
éve fi gyelemmel követi, lehetőségeinkhez 19b. kép. Rozner László és Tóth Józsefné 2012.
mérten segíti munkáját. Elmondható,
hogy segítőkészségén túl végtelenül sze-
rény. Minden hozzáfordulónak önzetlenül
áll rendelkezésesére, korát meghazudtoló
agilitással.
2013-ban Raoul Wallenberg–Díjban
részesült: Csóka János Pál az Újpesti Ci-
gány Nemzetiségi Önkormányzat elnöke.
A Főváros negyedik-ötödik legnépesebb
cigány közössége él Újpesten. A budapesti
kerületek közül Csóka János Pál az egyet-
len, aki folyamatosan megnyerte a helyha-
tósági kisebbségi választást úgy, hogy az
általa vezetett szervezet jelöltjei mind az öt
mandátumot sorra elnyerték. Csóka János Pál személyében olyan embert ajánlott
Társaságunk, aki helyi szinten sikeresen,
a lehetőségeket maximálisan kihasználva
dolgozik az elesettekért. Érdekképviseleti,
érdekérvényesítő tevékenységét nemcsak
a cigány, de a többi nemzetiség illetve a
többségi társadalom is példaként tiszteli
Újpesten. Béketeremtő egyéniségének kö-
szönhetően működik, fejlődik az újpesti
cigány közösség. A tizennyolc éves kisebb-
ségi önkormányzatiságban megvalósított
eredményekért, a cigányság érdekképvi-
seletében, közéletében, oktatásában, és a
kulturális autonómia újpesti megterem-
tésében végzett példaértékű munkájáért.
Magyarországon elsőként megvalósított:
Holokauszt kiállításért az Újpesti Polgár-
centrumban, amelyet a Zsidó Hitkősség és
a Cigány Önkormányzat együtt rendezett
és bonyolított le. Langlet Valdemár a Svéd
Vöröskereszt életmentő munkatársának
emlékéért végzett munkájáért.
2000-ben a Magyar Kultúra Napján,
szakmai teljesítményének elismeréséül
az „Eötvös József ” Cigány – Magyar Pe-
dagógiai Társaságot kitüntette az oktatási
miniszter.
2008-ban Hazai Kisebbségekért –díjat
kapott, indoklásából: „Felismerve a cigány-
ság társadalmi és kulturális felemelkedése
szempontjából legsürgetőbb feladatokat,
számos programot dolgozott ki és való-
sított meg a helyi és a kisebbségi önkor- mányzatokkal együttműködve, munkájába
bevonva a cigány gyermekekkel foglalkozó
pedagógusokat és művészeket. Pedagó-
giai – művészeti, diff erenciált fejlesztést
segítő, családsegítő, felnőttképzési prog-
ramok, szakmát adó képzések indítása és
gondozása fűződik a nevükhöz. Fiatalok
képzésével részt vállaltak a hazai kisebb-
ségi média és színház megteremtésében.
Neves roma művészek közreműködésével
nagysikerű kulturális programok, író-ol-
vasó találkozók, koncertek, képzőművé-
szeti kiállítások, fi lmvetítések szerepelnek
programjukban. A cigányság történetét
feltáró kutatást végeztek.”
2009-ben a Vállalkozók Napján a Mű-
vészetek Palotájában a „Magyar Oktatás
és Köznevelés” kategóriájában JUNIOR
PRIMA – díjjal jutalmazták Társaságunkat.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

You may also like

Írj kommentet